-->

První republika a hasičské sjezdy

Hasičské sjezdy za první republiky - za "Tatíčka Masaryka" měly pro hasiče obrovský význam.Jednak hasič je člověk, který svou práci vykonává dobrovolně a s láskou a proto nejvyšší ocenění,.které mu můžeme dát je věnovat mu úctu a obdiv - čehož se na takových setkání hasičům dostávalo nemálo.A další, nepřehlédnutelnou věcí byl fakt, že tou dobou bylo hasičství v rozkvětu-alespoň co se množství sborů a hasičů týče. Kdo byl hasičem, byl někdo. S přiměřenou úctou a vážností ve společnosti, i když…
Naše informace se dotýkají dvou celorepublikových sjezdů:

V roce 1925 byl v Brně konán sjezd Svazu dobrovolného hasičstva československého, při němž byla uspořádána výstava hasičsko - samaritánská a sjezdu se zúčastnilo na 25 tisíc členů - mužů, žen i dorostu.

A v roce proběhl 1928 hasičský sjezd v Praze… "…Tento sjezd konán v těch neblahých letech…kdy tak jako v celém ostatním veřejném životě dával "pán" najevo svou nadvládu a povýšenectví nad dělníkem, a bylo tomu i tak v hasičstvu, na jedné straně plno zlata a blýskavých metálů na parádních stejnokrojích, na druhé straně jen režná halena k hrubé dřině u strojů v nevyhovujících zbrojnicích…"

(autor nám neznámý)

Ale vraťme se k slávě hasičstva, tak jak ji popsali autoři almanachu "Památník sjezdu a výstavy svazu dobrovolného hasičstva československého v Brně, ve dnech 4.-8.července 1925.

Výstava hasičko-samaritánská v Brně 4.-8.července 1925

"…. Po druhé v osvobozené vlasti zazněla trubka, svolávající armádu československých hasičů k veliké přehlídce.Zase měli se tito dobrovolní vojáci ohně seřaditi v mohutné šiky a ukázati vyspělost a pohotovost svoji veřejnosti, aby tato se lépe naučila znáti a správněji pojímala činnost a myšlenku hasičství….

Přišli (hasiči) ze všech měst a vesniček naší milé republiky, přišli rádi a vzdor únavě, vzdor nepříliš příznivým okolnostem a počasí, se vzornou poslušností podrobili se kázni dobrovolně přijaté, vše vykonali s přesností, s chutí a správně a proto zcela zaslouženě dostalo se jim srdečného , ba nadšeného přivítání a pochvaly od veškerého obyvatelstva, přispěchavšího v nesčetných zástupech do Brna….

Protektorem sjezdu v Praze i Brně byl milý tatíček náš, pan president Dr.T.G.Masaryk. A všichni jako jeden muž posílali velkému Osvoboditeli vlasti projev oddanosti a lásky…"

Sjezd navštívili i zahraniční delegace z Belgie, Francie, Jugoslávie a Polska

Z čeho všeho sestával sjezd:

3.července 1925
- výstava hasičsko -samaritánská na sokolském stadiu (zahájení)

4.července 1925
- koncerty a divadelní představení (např.v Městském divadle hráli "Její pastorkyni")

5.července 1925
- průvod Brnem na Zelený trh (pro zajímavost - v 5.00 hodin budíček, v 6.00 hodin řazení průvodu na Starém Brně)
- praktické cvičení dobrovolného hasičstva Velkého Brna za součinnosti sboru městského
- cvičení na stadiu

6.července 1925
- zkoušky s vystavenými stříkačkami a jinými přístroji hasičskými na Stadiu
- cvičení samaritánských kolon na Stadiu

7.července 1925
- ukončení výstavy

a nyní stručné resumé:
Průvodu se zúčastnilo "…na 20.000 účastníků v krojích , nejrůznějšího věku a povolání defilovalo před svými vůdci a celou veřejností; 20 000 věrných strážců majetku a zdraví všeho občanstva přijelo posíliti je do Brna.A nezklamali se.Byli přijati jako bratři.Ulicemi hlaholily nadšené pozdravy tisíců lidí, kteří je přišli vítati….

Cvičení "…na Stadiu mělo ráz sletů sokolských.Cvičilo se za doprovodu hudby. Po prostných se sekyrkou a po cvičení trojic následovalo cvičení 100 hasičů se žebři župy pražské; nejzdařilejším byl oddíl šestý; župa kolínská předvedla cvičení se sekerkami (46 mužů a žen)….Následující cvičení žup byla provedena na počítání: byly to skupiny 72 dorostenců na nízkých žebřích (Prostějov), cvičení 90 mužů se sekerkami (Letovice) a 90 mužů se žebři (Brno)…"

Toliko o sjezdu v roce 1925.

Sjezd slovanského hasičstva v Praze 24.června - 6.července 1928

"…….. Bylo to poprvé, kdy odvážili jsme se podniku, jenž nemá srovnání v dějinách sjezdů hasičských, poprvé vypjala se vznícená tužba naše tak vysoko.Cíl svůj vysoko jsme si položili a přece dosáhly jsme úspěchu rozhodného, neboť podařilo se nám upoutati všeobecnou pozornost k naši snahám,dokázati národu našemu, jak pokročil rozvoj hasičských organisací a jak početné voje té armády lidskosti a lásky k bližnímu….Ty tisíce českých hasičů byly důkazem, že idea dovede sloučit lidi ušlechtilé, zanícené pro dobrou věc a hotových sloužiti národu svému za každých okolností…..Poznali jsme, jak mnoho síly utajeno je v nás,nabyli jsme správný názor na výcvik a ukázněnost našeho členstva….A všichni v těch slavných dnech cítili jsme se příslušníky jediné rodiny, všichni jsme si rozuměli a srdce naše bila v souladu… "

"…. Budoucnost ukáže, zda právem jsmehrdi na svoje úspěchy.Jistotou je, že úspěch sjezdu ukáza hasičstvu všechny jeho možnosti a zavazuje nás k další práci …."

Průběh sjezdu:

"…. Až přišla neděle 24.června 1928, tak toužebně očekávaná….O jedenácté hodině dopolední konalo se v rámci sjezdových slavností rozvinutí praporu Pražské hasičské župy Demartiniho zvláště okázalým způsobem….Slavnost se protáhla a není divu, že zakrátko počaly se hrnouti proudy návštěvníků, jichž sešlo se prvý den na 40 000. Pořad prvé sjezdové neděle byl zahájen o 3.hod.odpol. cvičením Pražské župy,jehož se zúčastnilo37 vozidel a 4 posunovací žebříky.Předveden rychlým tempem útok za pomoci všeho, účelně rozestavených stříkaček i žebříků, jež ve středu tvořily skupinu rázovitou a k níž sbíhaly se jako bílé stuhy hadice….Efektní toto cvičení získalo na zajímavosti použitím dvou historických stříkaček s počátku 18.století jenž obsluhovány ženami, v koších vodu nosícími…..Po ukončení defilovali účastníci (na 400 osob) i s vozy kolem tribuny, na níž zaujali místa různí hodnostáři…. Následovala zajímavá a dobře provedená scéna samaritská, znázorňující požár biografu…."

"…Hlavní zájem hasičstva byl připoután ke cvičení se sekyrkami, jehož se zúčastnilo na 2000 hasičů, jejichž nástup šestnáctistupňovým proudem velmi se líbil…"

"…Dny, které následovaly byly vyplněny horečnou činností….přiblížil nekonečně den otevření Mezinárodní výstavy hasičské, jež zahájena byla opravdu důstojným způsobem…"

Pátek, dne 29.června 1928

"…Tento den byl vyhrazen otevření a zahájení Mezinárodní výstavy hasičstva, bezpečnosti a samaritských stráží Československého Červeného kříže… Přízeň občanstva jevila se i v pěkných návštěvách, zvláště při různých atrakcích, z nichž nejoblíbenější byla ukázka starého a nového hašení….Obsah scény jest prostinký:
Občanstvo raduje se před statkem na návsi, rychtář s purkmistrem a konšely čte vyhlášku o řádech požárních (z r.1611).Mezitím vypukne oheň ve statku a dává příčinu ke zmatku, bezradnosti až konečně přistoupeno k záchranným pracem, jimiž zdařile demonstrována všechna primitivnost tehdejšího hašení. Městský hejtman se žoldnéři udržuje pořádek, přihání houf pomocníků, mezi nimiž komickým živlem jsou židé, a konečně přitažena stříkačka.Řetěz lidí dopravuje vodu ze studně do stříkačky, lidé lezou po střeše, utloukají jiskry tlumicemi a do plamenů jen zvolna uhasínajících vržena osoba, obviněná z paličství.Požár uhasíná a lid se shromažďuje k soudu nad skutečným žhářem, jemuž nakonec uťata ruka a přibita na pranýř.Tato ukázka starého hašení trvala půl hodiny a ukázka novodobého hašení, simulovaného v nejvyšších patrech strojovny, zdolán v 10 minutách…"

Neděle,dne 1.července 1928

Neděle byla celá věnována jednotlivým cvičením, o kterých se tu nebudeme rozepisovat, neboť by stránky nezaplnilo nic jiného.Víme ale,že tento den bylo přenádherné počasí,které umocňovalo atmosféru diváků i účinkujících.Souběžně se cvičeními probíhal na výstavišti legionářský den,který navštívil samotný tehdejší president T.G.Masaryk.

Čtvrtek, dne 5.července 1928 - hlavní den sjezdový


V tento den se již od 10.00 hodin dopoledne z přítomnosti zástupců zahraničních delegací rokovalo, přednášelo a volilo v zasedací síni Staroměstské radnice.Zároveň opět probíhal program na stadionu hasiči a samaritáni předváděli různá cvičení v počtu i 2 000 lidí….
Hlavní atrakcí tohoto dne byl simulovaný výbuch v dole:
"…Těžná věž i vchod do šachet výborně byly znázorněny a ilusi skutečnosti přispěla i účast 200 horníků z Kladna , kteří i s rodinami přispěli ku zdaru scény.Po výbuchu v záplavě temného kouře, vybíhají potácející a zranění horníci, zmatek a zoufalé scény následují.Samaritáni a hasičstvo svým zákrokem přispívají k zmírnění chaosu a s úspěchem zakročují…"

Dne 5.července večer bylo též slavnostní představení v Národním divadle, hrála se Prodaná nevěsta.

Pátek, dne 6.července 1928 - druhý hlavní den sjezdový

Tento den byl celý věnován jednomu - slavnostnímu průvodu Prahou. "…Konečně před 9.hodinou dopol.byl dán povel k pochodu signálem trubkovým…Hustými řadami obecenstva vine se průvod , počínající banderiem čsl.baráčnictva na koních,dále krojovou družinou.Následují auta, vezoucí representaci hasičstva,….alegorické vozy,naznačující vývoj hasičstva,cechy, zbrojnoši,…kominíci,….pražský sbor se stříkačkou použitou při požáru Národního divadla,….vozy dobrovolných hasičů z celého pražského okolí,…vozy samaritánů,…..Překvapené obecenstvo jásá vstříc nekonečným řadám členstva, jež vyrovnanými řadami, ukázněností i celkovým dojmem skvěle representovalo velikou organisaci hasičskou….Plné tři hodiny kráčel průvod od nového Hasičského domu..než dospěl na Staroměstské náměstí…"
Zde byla tribuna a čestní hosté, kteří přednesli mnoho zdravic českému národu "….Byl to důstojný konec vítězného pochodu hasičských tisíců Prahou, byla to krásná oslava 10letého trvání naší republiky, tato manifestace hasičské síly a organizační vyspělosti."

Tak, a Sjezd slovanského hasičstva máme za sebou. Musela to být opravdu obrovská demonstrace hasičů, ale zcela jistě velmi náročná - 13 dní oslavovat a cvičit, poté jít 3 hodiny Prahou a nakonec stát přes dvě hodiny na Staroměstském náměstí…?! Co říkáte, vy, jenž se účastníte Hasičských slavností v Litoměřicích a průvod z litoměřického náměstí na výstaviště zde trvá maximálně jednu hodinu? Že bychom se příští ročník prošli po okolních obcích?.....Naši předkové mají můj obdiv.A myslím, že si ho plně zaslouží.

(informace a fotografie vyňaty z almanachu Památník Sjezdu slovanského hasičstva v Praze 1928)

nahoru